1. Administratorem danych osobowych wysyłanych przez formularz kontaktowy jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VitaMed, z siedzibą w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 51

 2. Zbierane dane osobowe to:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • telefon

 1. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub kontaktu z pacjentem oraz rejestracji wizyty w Zakład Opieki Zdrowotnej VitaMed

 2. Użytkownik może skontaktować się w sprawie danych osobowych z Zakład Opieki Zdrowotnej VitaMed za pomocą:

 • pisząc na adres e-mail: kontakt@vitamed.lowicz.pl

 • formularz rejestracji/zapytania na stronie vitamed.lowicz.pl

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „
  Rozporządzenie”), tj. na podstawie zgody

 • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu komunikacji z pacjentem, udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych usług oraz informowania o nich naszych pacjentów, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

 

Użytkownik ma następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne

 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe wysyłane przez formularz kontaktowym nie zostaną wykorzystane do profilowania użytkowników w żadnym zakresie.

 2. Dane osobowe przetwarzane w na podstawie zgody będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VitaMed będą przechowywane do momentu ustania interesu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VitaMed lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 3. Podanie danych przy wypełnienia formularza kontaktowego/rejestracyjnego jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliwia wysłanie formularza.

 4. Dane mogą zostać udostępnione partnerom handlowym i świadczącym usługi techniczne np. z zakresu usług informatycznych Administratora danych.